Надзорен доклад на БНБ за Уникредит/Булбанк

0

    Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Р О Д Н А  Б А Н К А

УПРАВЛЕНИЕ  „БАНКОВ НАДЗОР”

ДОКЛАД

ОТ НАДЗОРНА  ИНСПЕКЦИЯ

Банка

„УниКредит Булбанк” АД

Основание:

Заповед № РД22-0361/17.02.2010г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков Надзор”

Отчетен период:

28.02.2010 г.

Състав:

 

Времетраене:

23.02.2010г. –  31.03.2010г.

Съгласуван с:

 

Лице за контакт:

 

Докладът е изготвен в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна и представлява банкова тайна.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ИНСПЕКЦИЯТА                                                                                          

ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИНСПЕКЦИЯТА

НАРУШЕНИЯ НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ПРЕДХОДНАТА ИНСПЕКЦИЯ                                                                                             

ВЪПРОСИ И ПРЕПОРЪКИ НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО      

КРЕДИТЕН РИСК                                                                                                                                                       

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ. ПРОЦЕС ПО ВААК

ПОЛИТИКА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ПОДПИСИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ                                                                                                                             

Цел на инспекцията: Анализ и оценка на системите за управление на кредитния риск на банката. Оценка на достатъчността на капитала и процеса по ВААК. Оценка на политиката по възнагражденията, приета от ръководството на банката.

Източници на информация:

 • Преглед на извадка от кредитни досиета от кредитния портфейл на банката;
 • Изготвените и представени от банката документи и справки;
 •   Разговори с изпълнителните директори, ръководители на дирекции, управления и отдели и други оторизирани лица;
 • Данните от регулярните анализи, извършвани със средствата на дистанционния надзор.

ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИНСПЕКЦИЯТА

 • Представянето на компетентния орган за управление на банката и администраторите, както и управлението на риска се нуждаят от подобрение. Проблемите и значителните рискове не са достатъчно добре оценени и контролирани. Не са изпълнени напълно, всички препоръки на предходната инспекция. Все още не е разработена детайлна стратегия за действие с различни сценарии при всички „мостови” кредити. Обсъждат се стратегиите на кредитополучателите, но липсва стратегията на ръководството на банката, както и липсва адекватна оценка на риска. Инспекцията установи необходимост от прекласификация в по-високо рискова група на кредити за 111 486 хил.лв. от т.нар. „мостови”.
 • В банката съществува практика на ръчно манипулиране на данните, избягваща промяна в класификационната група, съответстваща на реалните дни просрочие на рисковите експозиции. Част от тази практика е тези експозиции да не се обсъждат и документират в решенията на Комитетът по провизиране и преструктуриране, единственият орган упълномощен да класифицира рисковите експозиции. Инспекцията не установи, на какво управленско ниво се взема решение такива експозиции да останат в по-ниско рисковата класификационна група.
 • Комитетът по провизиране и преструктуриране на рисковите експозиции не работи ефективно, съгласно дадените му правомощия, като не се произнася за класификацията на всички рискови експозиции. Вместо него се срещат решения за прекласификация на рискови експозиции на Кредитния съвет и Кредитния комитет – органи занимаващи се с предоставянето и управлението на кредити. При прегледа на кредитните експозиции, инспекцията установи необходимост от прекласификация в по-високо рискова група на кредити общо за 205 033 хил.лв. вкл. от т.н. мостови кредити.
 • При прегледа на извадка от рисковите експозиции, инспекцията установи случаи на синдикирани кредити – Техногипс ЕАД и Прециз интер холдинг АД. При първата експозиция – класифицирана „Под наблюдение” е отчетено 99 дни просрочие и в банката –агент е класифицирана в група „Необслужван”. В ЦКР, банката докладва експозицията с просрочие до 90 дни, след съответната ръчна намеса. Експозицията на групата Прециз интер холдинг АД е със споразумение за не предприемане на действия, срещу клиeнта, между 6 банки, и само в две от тях, включително УниКредит Булбанк е в група „Редовен”. Тази разлика в практиките на несвоевременна адекватна оценка на кредитния риск влияе негативно върху представянето  на ръководството на банката.
 • Инспекцията счита, че нивото на кредитния и концентрационния риск е високо. Тенденциите на влошаване в качеството на активите продължават и като се вземе предвид и подценения кредитен риск по идентифицираните от инспекцията експозиции, има вероятност капитала на банката да бъде негативно засегнат, посредством недостатъчната печалба за покриване на загубите.
 • Институцията все още има буфери да понесе текущите и потенциалните загуби от покачващото се ниво на кредитния риск. Потенциален резерв представлява по-консервативната политика на признаване на „приемливо обезпечение” съгласно Наредба №9 на БНБ. Формирани са разходи за обезценка на „Редовни” експозиции, представляваща 21% от общата обезценка в кредитния портфейл.

НАРУШЕНИЯ НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА

Инспекцията констатира следните нарушения:

Чл.4, ал.1 и 2 на Наредба №9 на БНБв нарушение на изискванията на наредбата, решения за прекласификация на рискови експозиции се вземат от Кредитния съвет и Кредитния комитет на банката, вместо от Комитета по провизиране и преструктуриране.

Чл. 9 и във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 на БНБ – инспекцията прекласифицира експозициите на РМС Тауър БГ ООД, Смартпартнерс ООД, Смартпартнерс- БГ ЕООД, Европа център ООД, Европа Тауър ООД, Индустриален парк София АД, Кристал глас ООД, Екофлуид ООД, Компорт ООД, Водолей-АТ ООД, Сомос дизайн ООД, Найденов ойл 51 ЕООД, Елида ООД и експозицията на групата Прециз Интер Холдинг от „Редовни” в „Под наблюдение”.

Чл. 10 и във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 на БНБ – инспекцията прекласифицира експозициите на Вальор А Инвестименти ЕООД, Консорциум Рила Инвестмънт ООД, Ол сийз България ЕООД, Техногипс ЕАД, Палма хотели ООД, Марколана България ООД, Магура имоти ЕООД,  Любико ЕООД от „Под наблюдение” в „Нередовни”.

Чл. 11, ал.2, т.1 от Наредба №9 на БНБ – инспекцията прекласифицира експозицията на Акурат ООД от „Редовен” в „Загуба”поради натрупани дни просрочие.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ИНСПЕКЦИЯ

 1. Да се разработи програма за действие при експозициите, идентифицирани от инспекцията, като такива  с влошено кредитно качество, като се направи преглед и оценка на загубите и се осигури съответното им покритие. Не е изпълнено.
 1. Да се оцени адекватно рискът по експозицията на свързаните около групата „Надин” кредитополучатели. Експозицията е класифицирана в „Под наблюдение”.
 1. Да се осигури независимост на звената, отговарящи за контрола на кредитния риск от звената, ръководещи или изпълняващи функции по създаване или подновяване на експозиции. Изпълнено.
 2. Комитетът по провизиране и преструктуриране на рисковите експозиции да подобри дейността си, като отговаря за всички рискови експозиции и месечно се произнася за кредитното им качество. Да участва със становище при предоговарянето и преструктурирането на кредитите. Не е изпълнено.
 1. Вътрешните правила, регламентиращи кредитната дейност в частта на предоговорените и преструктурираните кредитни експозиции да бъдат променени, като се създаде  процедура, осигуряваща ясни и функционални връзки между отделните звена които участват в този процес. Не е напълно изпълнено.
 1. Препоръчително е в информационната система да се осигури отразяване на предоговорените, преструктурираните кредити с причините за промяната. Също така е препоръчително автоматично да се извлича информация за кредитните експозиции с капитализирани лихви. Не е изпълнено.
 1. Да се изпълнят препоръките на предходната инспекция. Изпълнена е препоръката относно: промяна на субординацията в организационната структура, по отношение на бизнес звената, пораждащи риск и звената за управление и контрол на риска; Частично е изпълнена препоръката: Да се съкрати срока за преглед и вътрешна оценка на кредитополучателите от Главна дирекция Управление на риска. Частично е изпълнена препоръката за актуализация на оценките на приетите обезпечения.

ВЪПРОСИ И ПРЕПОРЪКИ НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО

1. Да се отстранят нарушенията на регулаторната рамка.

2. Да се преустанови практиката Кредитният съвет и Кредитният комитет на банката да вземат решения за прекласификация на рискови експозиции, за което правомощие единствено има Комитетът по провизиране и преструктуриране.

3. Управление Вътрешен контрол на банката да извършва текущ, независим  преглед на кредитния портфейл на банката за съответсвие на класификационната група и дните просрочие на рисковите експозиции, като по този начин оценява системите за управление на риска и надеждността на надзорните отчети.

КРЕДИТЕН РИСК

Нивото на кредитния риск е високо, а неговото управление се нуждае от съществено подобрение. Допускат се нарушения на регулаторната рамка при оценка на риска. Установените слабости и проблеми могат да окажат натиск върху капиталовата позиция на банката. Ръководството на банката не е осигурило ефективно работеща система за класифициране на рисковите експозиции, която своевременно да разкрива промените в рисковите характеристики на експозициите и да предлага предприемането на подходящи действия, както и да оценява адекватно поетия риск. Инспекцията установи експозиции, изискващи класификация в по-високо рискова група, с безспорния критерий – дни просрочие.  Това преставлява нарушение на регулаторната рамка,което не е допуснато случайно, а е в резултат от последваща ръчна намеса за връщането им в по-ниско рискова класификационна група. По време на проверката, инспекцията не получи достатъчно информация, за това на какво управленско ниво се разрешават и одобряват тези “изключения”. Комитетът по провизиране и преструктуриране не изпълнява напълно делегираните му правомощия. Вместо негови решения, се срещат решения на Кредитния съвет и Кредитния комитет за прекласификация на рискови експозиции.

Съществена част от препоръките, направени от предходната инспекция, не са изпълнени от ръководството на банката.

Състояние и надзорна оценка на риска

Към 28.02.2010 г. кредитният портфейл на банката е в размер на 7 649 733 хил.лв. и представлява 65% от брутните активи на банката. Корпоративните кредити заемат 71% (5 412 334 хил.лв.) от общо кредити, а експозициите към граждани са с 29% дял (2 237 399 хил.лв.).

В едногодишен период вземанията от фирми и граждани, като основни носители на кредитен риск отчитат трайно незначителен ръст (0.23% за периода 28.02.09-28.02.10 г.). Качеството на кредитните експозиции, обаче чувствително се влошава за същия период. Класифицираните активи нарастват с 92% (от  412 345 хил.лв. на 790 551 хил. лв.). и  достигат 10.33% от брутните кредити,  в т.ч 4.46% NPL’s (кредити от високорисковите групи с просрочие над 90 дни). Към 28.02.2009 г. класифицираните активи са били 5.40% от брутните кредити, в т.ч 2.67% NPL’s.

Влошаване на качеството е налице и в двата сегмента- корпоративни кредити и експозициите на дребно. Негативните тенденции в нивото на влошените експозиции са съпроводени и с изостряне на риска  вследствие на неблагоприятни миграции в по-високо рискови класификационни групи. В рисковата класификационна структура на корпоративния кредитен портфейл се наблюдава водещ дял на експозициите от група „Под наблюдение”, докато в портфейла кредити на граждани и домакинства са водещи експозициите от NPL’s.

 • Корпоративен кредитен портфейл

Към 28.02.2010г., по данни на банката, редовните експозиции в корпоративния кредитен портфейл са 89%. Най-голяма динамика в класификационните групи се наблюдава при кредитите от група „Под наблюдение”, които за една година удвояват обема си и представляват 7% от корпоративния портфейл. Кредитите на фирми от високорисковите групи с просрочие над 90 дни (NPL’s) за същия период, нарастват от 109 341 хил.лв. на 195 258 хил.лв. и заемат 4% дял в общо корпоративен кредитен портфейл.

По данни на инспекцията, кредити за 205 млн.лв. са с характеристики за по-високо рискова класификационна група. От тях експозиции за 121 млн.лв. следва да се прекласифицират от „Редовни” в „Под наблюдение” и останали 84 млн.лв. от „Под наблюдение” в „Необслужвани”. Това допълнително ще утежни класификационната структура на корпоративния кредитен портфейл.

Повишена степен на риск продължава да се регистрира основно в отраслите търговия, преработваща промишленост, строителство, операции с недвижими имоти. Експозицията от влошени кредити към контрагенти в тези отрасли нараства, като успоредно с това перспективите за развитие при тях през 2010 г. остават негативни. Концентрационният риск по икономически сектори, измерен чрез определения в кредитната политика на банката лимит от 12.5 % (брутна стойност на кредитите от отрасъла като процент от общо брутни кредити) е повишен в преработващата промишленост – 16.97% и в търговията -21.45%, по данни на банката.

Инспекцията счита, че концентрационният риск по сектори не е измерен коректно, поради разпределението на част от експозициите според предмета на дейност на кредитополучателя, а не според предназначението на кредита.

 • Портфейл кредити на граждани и домакинства

Въпреки провежданите стабилизационни програми за превенция,  нивото на риска в портфейла от кредити на граждани и домакинства продължава да се покачва. По данни на банката, кредитите от групата на NPL’s за едногодишния период нараства от 94 975 хил.лв., 4.18% от брутната стойност на кредитите за граждани, на 145 760 хил.лв. или 7%. Експозициите „под наблюдение” представляват 3 %  от портфейла, а редовните 90%.

Ръководството на банката продължава с провеждането на консервативна политика за признаване на стойността на „приемливите обезпечения”, съгласно критериите на Наредба №9 на БНБ. Инспекцията констатира, че все още не е приключил вътрешния процес за преглед и актуализиране на оценките на приетите обезпечения по всички кредити.

Банката не формира специфични провизии за кредитен риск по смисъла на Наредба №9 на БНБ, но прилага подход за изчисление на разходи за обезценка по редовни експозиции. Към 28.02.2010г., формираната обезценка за „редовни”експозиции е в размер на 91 689 хил.лв. и представлява 21.50% от общата обезценка. За  една година  обезценката по МСС 39 за редовни и класифицирани експозиции (426 454 хил.лв.) е нараснала с 40.75%. Постоянната тенденция на увеличение през цялата година е свързана с трайното нарастване на рисковата стойност на експозицията към кредитен риск. Покритието на NPL’s e високо 85.04%, което е свързано с консервативната политика за признаване на „приемливите обезпечения” при определяне на рисковата стойност на експозицията и почти напълно провизираните „загуби”.

Състояние на „мостовите” кредити

Текущият дълга на всички идентифицирани като „мостови” кредити е 283 млн.лв. Спрямо предходната инспекция няма съществено изменение и развитие при т.нар. „мостови” кредити. При по-голяма част от тях все още не е изготвена строителната документация, продължава предоговарянето на крайния падеж, продължава и капитализирането на лихви по някой експозиции. Единични са случаите при които има развитие на проекта.

Испекцията към 30.09.2009 г. препоръча на ръководстовото на банката по отношение на „мостовите” кредити, предвид техния значим размер и проблеми в обслужването да вземе мерки и да оцени загубите, както и да изготви детайлна, реалистична програма за действие с различни сценарии. Ръководството на банката е оценило загубите по тези експозиции, като е формирало 2% обезценка по отделните експозиции и само тези към Сан Стефано Пропъртис Дивелопмънт АД(прекласифициран поради свързаност с „Техногипс” ЕАД) и Сити Дивелъмпънт АДСИЦ са прекласифицирани от „Редовни” в „Под наблюдение”.   

Ръководството на банката все още не е изготвило детайлна, реалистична програма за действие с различни сценарий при всички „мостови” кредити. Единствените сценарии, разглеждани от ръководството на банката са свързани с евентуалните намеренията на кредитополучателите да продължат да развива проекта, да намерят съинвеститор или да продадат земята. Това е стратегията на кредитополучателя, стратегията на ръководството на банката липсва, както и липсва адекватна оценка на риска. 

При прегледа на извадка кредити от т.нар „мостови”, инспекцията счита, че следните експозиции, с общ размер 111 486 хил.лв., показани в таблицата по-долу, са носители на по-висок риск и следва да се прекласифицират в по-високо рискова група. Това са експозиции със спрени проекти и за които се счита, че в следващата 1 година няма да има съществено развитие, а също и факта че при някой е договорено удължаване на срока за плащане с повече от 2 години. Някой от тези кредитиполучатели не могат да плащат редовно лихви, а други все още са с капитализация на лихвите. При експозициите на Вальор А Инвестименти ЕООД и Консорциум Рила Инвестмънт ООД е взето решение за преустановяване капитализацията на лихви, но дружествата не са платили текущите лихви за м.февруари и към 30.03.2010г. са все още в просрочие. На инспекцията не бе предоставена  информация относно финансовото състояние на чуждестранните акционери и техните възможности за обслужване на задълженията. Поради тези причини, инспекцията счита че тези експозиции следва да се прекласифицират от „Под наблюдение” в „Необслужвани”.

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ

ДЪЛГ в хил.лв.

КЛАСИФИКАЦИЯ

РМС ТАУЪР БГ ООД

33 761

под наблюдение

СМАРТПАРТНЕРС ООД

4 580

под наблюдение

СМАРТПАРТНЕРС- БГ ЕООД

942

под наблюдение

ЕВРОПА ЦЕНТЪР ООД

21 832

под наблюдение

ЕВРОПА ТАУЪР ООД

10 355

под наблюдение

ВАЛЬОР А ИНВЕСТИМЕНТИ ЕООД

19 881

необслужван

КОНСОРЦИУМ РИЛА ИНВЕСТМЪНТ ООД

13 488

необслужван

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ АД

6 647

под наблюдение

По време на заключителната среща на инспекцията беше предоставена Паметна записка, изпратена до Кредитния съвет на банката, в която се разглежда текущото състояние и бъдещото развитие на 8 по-големи експозиции. С тази записка Кредитния съвет (вътрешен орган за разрешаване на кредитни експозиции) се съгласява експозицията на РМС Тауър БГ ООД да бъде класифицирана в група „Под наблюдение”.  Това е един от примерите, където се взема решение за прекласификация в по-високо рискова група не от упълномощения вътрешен орган – Комитетът по провизиране и преструктуриране.

При прегледа на кредитния портфейл на банката, инспекцията установи случаи при които, системата автоматично е отчела дни просрочие, отговарящо на по-високо рискова класификационна група, но след ръчна намеса експозициите са оставени в по-ниско рисковата група. Инспекцията не получи информация на какво управленско ниво се взема решение, тези „изключения” да останат в по-ниско рисковата група. Тези експозиции не са разглеждани и одобрени от Комитета по провизиране и преструктуриране на рисковите експозиции на банката. Също така при съпоставяне на данните от кредитния портфейл с тези, които се докладват в ЦКР, дните просрочие на тези експозиции са коригирани, за да отговарят на по-ниско рисковата класификационна група. Инспекцията счита, че тази необоснована практика следва да бъде преустановена от ръководството на банката. Когато има случаи, приемани за изключение или при които просрочието е допуснато случайно, би следвало да се обсъдят от Комитета по провизиране и преструктуриране и той да вземе документирано в протоколите от заседанията му решение, за нивото на риска и съответната класификация на експозицията.

Експозиции подлежащи на прекласификация от „Редовни” в „Под наблюдение”, поради натрупани дни просрочие, с общ размер 6 505 хил.лв.:

Кредитополучател

Текущ дълг към 28.02.2010г.  в хил. лв.

Дни просрочие

Смартпартнерс ООД

4 580

33

Кристал глас ООД

934

38

Екофлуид ООД

700

37

Компорт ООД+

150

38

Водолей-АТ ООД+

49

38

Сомос дизайн ООД+

39

37

Сомос дизайн ЕООД+

4

40

Найденов ойл 51 ЕООД+

32

33

Найденов ойл 51ЕООД+

15

38

Елида ООД

2

40

+ при тези експозиции на 26.02.2010г., не е работел междинния регистър(ИТ приложение) на банката и просрочията са погасени на 01.03.2010г. с вальор 26.02.2010г.

Експозиции подлежащи на прекласификация от „Под наблюдение” в „Необслужвани” поради натрупани дни просрочие, с общ размер 50 513 хил.лв.:

Кредитополучател

Текущ дълг към 28.02.2010г.  в  хил.лв.

Дни просрочие

Ол сийз България ЕООД

19 987

94

Техногипс ЕАД

19 164

99

Палма хотели ООД

5 235

99

Марколана България ООД

5 994

99

Магура имоти ЕООД

81

99

Любико ЕООД

52

104

Експозиция, подлежаща на прекласификация от „Редовни” в „Загуба”, поради отчетени дни просрочие – Акурат ООД 10 094 лв – 734196 дни, според кредитния портфейл на банката.

Инспекцията счита, че експозицията на групата Прециз Интер Холдинг АД с общ размер 41 099 хил.лв. следва да бъде прекласифицирана от “редовна” в “под наблюдение”. Дружеството е в много тежко финансово състояние, според оценка на банката – „на ръба на оцеляване”. Подписано е споразумение между шестте финансиращи банки и дружеството за не предприемане на действия. Също така е избрано дружество – Специализирана компания за кризисен мениджмънт, което  да направи бизнес анализ да изготви паричните потоци на дружеството, да провери приетите от банките обезпечения и т.н. Текущо, кредитополучателя успява да обслужва лихвите. Общия размер на главниците е над 100млн.лв. Последното споразумение между банките кредиторки и дружеството е изтекло и все още не е подписано ново такова. Очакванията са да бъде подписано такова, но експозицията се води в просрочие – към 31.03.2010г. над 30 дни.

След прегледа на част от рисковите експозиции на банката, инспекцията счита, че при следните кредитополучатели е необходимо  повишено внимание и следва да са обект на преценка на потенциалните загуби:

 • Холдинг Пътища АД и Мост строй АД – 49 320 хил.лв.
 • Ай ти риъл естейт ООД – 20 576 хил.лв.
 • Кристела ООД  – 7 063 хил.лв.
 • Нова агенция инвест ООД – 2 299 хил.лв.
 • България Консулт ЕООД – 29 620 хил.лв.

След предходната инспекция е променена структурата на Главна Дирекция „Риск” на банката. Засилва се ролята на звеното за мониторинг, което става Управление „Мониторинг”, на пряко подчинение на Главния Директор Риск. Вътрешните правила за Мониторинг са в процес на одобрение. Съществена промяна при тях е идентифицирането на рисковите клиенти и отнасянето им в т.нар Лист за наблюдение( „Watch list”) или мониторинг класификация, разделянето им в четири групи. Предвижда се по-чест мониторинг – на 6месеца на по-рисковите експозиции.

Комитетът по провизиране и преструктуриране е с нов Председател – Главния финансов директор, като по този начин се ръководи от лице неангажирано с процеса по разрешаване и управление на кредити. Одобрение са и нови правила за дейността на комитета, но би следвало да се осигури прилагането им в практиката. Одобрена е дефиницията за предоговорена и преструктурирана експозиция и предстои да бъдат приети промени във вътрешните правила в тази връзка.

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ. ПРОЦЕС ПО  ВААК

Банката е с добро ниво и качество на капитала. Съществува потенциална възможност капитала да бъде засегнат неблагоприятно, в следващи отчетни периоди, предвид неадекватно оценения кредитен риск, по някои рискови експозиции. Капиталовата база е композирана добре. Капиталът от Първи ред, основно формиран от печалбата от дейността заема висок дял в собствения капитал. Размерът на Подчинения срочен дълг от УниКредит Банк Австрия не е голям и при необходимост, институцията може да разчита на капиталова подкрепа. Буферът от превишението на собствения капитал и допълнителното капиталово изискване за поемане негативните ефекти от влошаване на качеството на активите намалява. Ефектът за покритие на експозициите с влошено качество отслабва (от 2.41 преди година, на 1.61 пъти в края на 2009 г.).

Тенденции в стойностите на капиталовите показатели

След включване на печалбата за 2008 г. от края на първото тримесечие на 2009 г., капиталовата адекватност се поддържа  над 16%, а адекватността на капитала от Първи ред  над 13%, с минимални колебания. За това допринася:

 • относителното задържане на нивото на капитала от Първи ред  (в порядъка 1 241 млн.лв.- 1 246 млн.лв.), поради по-слабото повлияване от оценъчни разлики на включени инструменти за продажба;
 • флуктирането на общите капиталови изисквания около 1 110 млн.лв.- 1 140 млн.лв., вследствие на ограничаването на експозицията към кредитен и позиционен риск.

Качеството на кредитния портфейл се влошава и нетните класифицирани активи нарастват като процент от капиталовата база. По- чувствително е нарастването през последното тримесечие на 2009 г. (от 18.61% на 29.42%). Спрямо края на предходната година, процентът е почти  удвоен.

Способност за генериране на печалба

  Способността на банката да генерира печалба е задоволителна. Предвид неоценения адекватно кредитен риск, инспекцията счита, че финансовия резултат може да се окаже недостатъчен източник за покриване на загубите и за подкрепа на капитала на институцията, при запазване на текущо прилаганата политика на провизиране.

Печалбата за двата месеца от началото на 2010 г. е в размер на 23 714 хил.лв. и в сравнение със същия период на предходната година е по-малка с 9 513 хил.лв. Нетната печалба за месец февруари 2010 г. е 9 505 хил.лв. Възвръщаемостта на активите ROA е 1.26% и е по-ниска с 55 базисни точки, спрямо същия период на предходната година.

Процес по ВААК

По време на проверката процесът по изготвяне на отчета за ВААК 2009 г. в голяма степен беше финализиран. Ръководството на банката демонстрира ангажираност в цялостния процес. Предстои допълнителна надзорна оценка на представения отчет.

   

Share.

About Author

Comments are closed.