Договори за газови доставки Овергаз-Булгаргаз-Газпром зкспорт

0

This is our first leak received on 2010/12/08 through the TOR upload server. Currently we can’t authentificate this document.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 11

Към договор № 2 от 27.04.1998 г. за доставка на природен газ в Република България,

наричан за краткост по-долу договор

гр. София 18.12.2006 г.

"ОВЕРГАЗ ИНК" АД, регистрирано по ф.д. № 30913/92 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, Район "Лозенец", ул. "Филип Кутев" № 5, с дан № 2221004496 и Булстат Ю 040845618, представлявано от Изпълнителния Директор г-н Сашо Дончев, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ от една страна,

и

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД регистрирано по ф.д. № 1371/90 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, Район "Люлин", бул. "Панчо Владигеров" № 66, с данъчен № 3222043203 и БУЛСТАТ 831373560 Ю, представлявано от Председателя на Съвета на Директорите — г-н Валентин Иванов и Главния изпълнителен директор – г-н Кирил Гегов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ от друга страна, и съвместно наричани "страните",

отчитайки договореностите, съдържащи се в подписания между ООО "Газпром зкспорт" и "Булгаргаз" ЕАД Меморандум за по-нататъшното развитие на руско-българското сътрудничество в газовия сектор от 18.12.2006 г., сключиха настоящото Допълнително споразумение за следното:

I. Член 2 от договора се допълва с нова т. 2.3., както следва:

2.3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да продава на КУПУВАЧА по 1.416 млрд. куб. м. природен гаЗЧодишно за периода от.1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително и по 1.424 млрд. куб. м. годишно за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г. включително. Тези количества природен газ се доставят приоритетно от ПРОДАВАЧА спрямо останалите количества природен газ по договора, равномерно разпределени по месеци и тримесечия, като се заплащат по продажната цена, определена по реда на т. 7.9. от настоящото Допълнително споразумение. Така посочените количества природен газ, са включени в общите годишни количества природен газ по т. 2.1 .

II. Член 3 от договора се допълва с нова т. 3.2., както следва:

3.2. По отношение на доставките на природен газ по т. 2.3 . договорът ще действа до 31.12.201 2 година.

III. Член 7 от договора се изменя и допълва с нови точки, както следва:

Т.7.2. се изменя както следва:

7.2. Цената по този договор, без ДДС се изчислява в щатски долари, за всяко тримесечие по следната формула:…." Формулата не се променя.

7.6. Цената на количествата природен газ, доставян по т. 2.3. , се определя на шестмесечни периоди по следната формула:

Рисакча = Ро (0,35xA/Ao + 0,35xB/Bo + 0,30xG/Go ) + 1, където:

Рисакча – разчетната цена в щатски долари за 1 00 0 куб. м при QH = 8 00 0 ккал/куб.м, определена в началото на всяко шестмесечие (1 януари и 1 юли) в пункта на приемане – предаване на газа – ГИС "Исакча"

Ро – базисна цена – 91 USD за 1 00 0 куб. м.

А – средното аритметично значение на месечната цена в USD/тон на мазута със съдържание на сяра 1.0 % за предходните девет месеца, непосредствено предшестващи разчетната дата. (Цените на мазут със съдържание 1 % сяра се публикуват в списанието "Plat’s Oilgram Price Report" в раздел "European Bulk" Fob Med. Basis Italy и се явяват средноаритметични значения между ежедневните най- високи и най-ниски котировки).

А0 – базисно значение, което представлява средното аритметично значение на месечна цената в USD/тон на мазута със съдържание на сяра 1.0 % за базисен период април декември 1996 г. (Цените на мазут със съдържание 1 % сяра се публикуват в списанието "Plat’s Oilgram Price Report" в раздел "European Bulk" Fob Med. Basis Italy и се явяват средноаритметични значения между ежедневните най- високи и най-ниски котировки).

В – средното аритметично значение на месечната цена в USD/тон на мазута със съдържание на сяра 3,5 % за предходните девет месеца, непосредствено предшестващи разчетната дата. (Цените на мазут със съдържание 3,5 % сяра се публикуват в списанието "Plat’s Oilgram Price Report" в раздел "European Bulk" Fob Med. Basis Italy и се явяват средноаритметични значения между ежедневните най- високи и най-ниски котировки).

Во базисно значение, което представлява средното аритметично значение на месечната цена в USD/тон на мазута със съдържание на сяра 3,5 % за базисен период април – декември 1996 г. (Цените на мазут със съдържание 3,5 % сяра публикуват се в списанието "Plat’s Oilgram Price Report" в раздел "European Bulk" Fob Med. Basis Italy и се явяват средноаритметични значения между ежедневните най-високи и най-ниски котировки).

G – средното аритметично значение на месечната цена в USD/тон на газьола със съдържание на сяра 0.2 % за предходните девет месеца, непосредствено предшестващи разчетната дата. (Цените на газьола с 0.2 % сяра се публикуват в списанието "Plat’s Oilgram Price Report" в раздел "European Bulk" Fob Med. Basis Italy и се явяват средноаритметични значения между ежедневните най-високи и най-ниски котировки).

Go – базисно значение, което представлява средното аритметично значение на месечната цена в USD/тон на газьола 0.2 % сяра за базисен период април – декември 1996 г. (Цените на газьол с 0.2 % сяра се публикуват в списанието "Plat’s Oilgram Price Report" в раздел "European Bulk" Fob Med. Basis Italy и се явяват средноаритметични значения между ежедневните най-високи и най-ниски котировки).

При пресмятане на ежемесечните средни аритметични цени на мазута и газьола получената величина, се закръглява до третия знак след десетичната запетая включително.

При пресмятане на средните аритметични цени на мазута и газьола за базисния период, получената величина се закръглява до третия знак след десетичната запетая включително.

Пресмятане на всички коефициенти във формулата се извършва със закръгление до третия знак след десетичната запетая включително.

Изчислената по формулата цена Рисакча се закръглява до втория знак след десетичната запетая включително.

Закръглението се извършва посредством отпадане на цифрата следваща цифрата на закръгление, ако тя има стойност от 0 до 4 включително. Ако тя има стойност от 5 до 9 включително, то към цифрата на закръгление се добавя единица.

7.7. Продажна

цена на количествата природен газ, доставяни по т. 2.3. за първото

тримесечие на 2007 г. (януари – март) е 83 щатски долари за 1000 куб.

м., без ДДС.

7.8. В периода от 01.04.2007 г. до 31.12.2012 г. включително цената на количествата природен газ по т.2.3. се определя, както следва:

на 01.04.2007 г. – 52,8 % от цената по т. 7.6.;

на 01.07.2007 г. – 59 % от цената по т. 7.6.;

на 01.01.2008 г. – 60 % от цената по т. 7.6.;

на 01.07.2008 г. – 70 % от цената по т. 7.6.;

на 01.01.2009 г. – 72.5 % от цената по т. 7.6.;

на 01.07.2009 г. – 82.5 % от цената по т. 7.6.;

на 01.01.2010 г. – 85 % от цената по т. 7.6.;

на 01.07.2010 г. – 90 % от цената по т. 7.6.;

на 01.01.2011 г. – 95 % от цената по т. 7.6.;

на 01.07.2011 т. – 96% от цената по т. 7.6.;

на 01.01.2012 г. – 97 % от цената по т. 7.6.;

на 01.07.2012 г. – 99 % от цената по т. 7.6.;

на 01.01.2013 г. – 100 % от цената по т. 7.6.

7.9. Продажната цена дължима от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА за обемите по т. 2.3. се определя, като към цената определена по реда на т. 7.8 се прибавя 1 (един) щатски долар. Крайната цена е без ДДС.

IV. Член 8 от договора се допълва с нови точки, както следва:

8.14. Във връзка с доставките на природен газ по т. 2.3. ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА до 7" м0 число на месеца, следващ отчетния, следните документи:

– оригинална фактура за дължимата сума;

– месечен акт за предаване – приемане;

сертификат за качество на доставеното количество природен газ.

КУПУВАЧЪТ заплаща по сметка на ПРОДАВАЧА стойността на доставения му природен газ не по-късно от 12" то число на месеца, следващ месеца на доставка.

8.15. При забава в плащането на дължима сума, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за закъснението в размер на 0.03 % от дължимата сума по съответната фактура за всеки ден закъснение.

V. Член 9 от договора се допълва с нова т. 9.5. както следва:

9.5. Относно обемите по т. 2.3. от допълнителното споразумение КУПУВАЧЪТ няма право да получи месечни обеми по-големи от 1/12 (една дванадесета) част от годишните обеми за съответната година по т. 2.3.

VI. По отношение на доставките на природен газ по т. 2.3. не се прилагат следните клаузи от договора:

1. В член 1 – т. 1.15, т. 1.17., т. 1.19. и т. 1.20.;

2. В член 7 -т . 7.2. и т. 7.5.;

3. В член 8 – т. 8.2., т. 8.3., т. 8.6., т. 8.7, т. 8.8., т. 8.9. и т. 8.10;

4. В член 9 – т. 9.3.

5. Член 10 – изцяло;

6. Член 11 – изцяло.

Всички останали клаузи на Договор № 2 от 27.04.1998 г. и Допълнителните" споразумения към него за доставка на природен газ в Република България запазват своето действие между страните непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от 01.01.2007 г. Същото се състави в два оригинални екземпляра – по един всяка от страните.

За ПРОДАВАЧА: За КУПУВАЧА:

Сашо Дончев Валентин Иванов

Изпълнителен Директор Председател на

Съвета на Директорите

Кирил Гегов

Главен Изпълнителен Директор


УТОЧНЕНИЕ

Първият анекс, по-скоро "допълнително споразумение" към договора за доставка от 1998 г. е подписано още през 1999 г., съгласно което "Топенерджи" ПРЕСТАВА да бъде доставчик!

А като доставчик се посочват три дружества, в коирто участник с 50% е "Газпром"

Това са "Овергаз", ВИЕЕ, и "Винтерсхал"!

Количествата за доставка се преразпределят през тях, като основен доставчик става Овергаз – с 80% от доставките на "Топенерджи"!

Другите 2-ма са с по 10% от доставките на "Топенерджи"

Останалите "допълнителни споразумения" са долу-горе в същия дух – смяна на банкови сметки!

Смяна на местоседалище!!!

Всички те НЕ ВЛИЯЯТ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО!!!

На ценообразуването влияе ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ Nо 11 от 2006 година!!!


МЕМОРАНДУМ

За по-нататъшното развитие на руско-българското сътрудничество

в газови я сектор

гр. ……………                                                                                                  декември 2006 г.

ООО "Газпром зкспорт" и "Булгаргаз" ЕАД, наричани по-надолу "Страните", вземайки предвид важността на традиционните връзки, съществуващи между Руската Федерация и Република България в сферата на доставката и транзита на руски природен газ;

в желанието си да способстват за по-нататъшното укрепване на тези връзки и развитието на взаимноизгодните партньорски отношения и сътрудничество, установени между Руската Федерация и Република България;

ръководейки се от принципите на равноправното сътрудничество и взаимната икономическа изгода;

в хода на срещата в гр. София, състояла се на 12 декември 2006 г., се договориха за следното:

"Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром зкспорт" ще градят всички свои отношения на пазарен принцип и с цел взаимноизгодно дългосрочно стратегическо партньорство. До 20 декември 2006 г. ООО "Газпром зкспорт" и "Булгаргаз" ЕАД ще съгласуват и подпишат допълнения към съществуващите между тях договори: № 643/00157629/210215 от 27.04.1998 г. за транзитен пренос на руски природен газ през територията на Република България за трети страни.

ЕАД "Булгаргаз" и "Овергаз Инк. " АД ще подпишат допълнение към Договор № 2 от 27.04.1998 г.

Срокът на действие на Договор № 643/00157629/210215 от 27.04.1998 г. ще бъде продължен до 2030 г.включително, като допълнението ще съдържа:

Заявеният капацитет за транзитен пренос по българската транзитна газопреносна мрежа от 1 януари 2007 г. за трети страни  са 17,7/Млрд. куб. м/годишно.

От 1 януари 2010 г. заявения капацитет e 17,8 млрд. куб. м/годишно, с опция за заявителя до плюс 5 млрд. куб. м/годишно.                  Заявителят може да заяви тази опция до 31 декември 2010 г.;

"Булгаргаз" ЕАД използва свободния капацитет на транзитната газопреносна мрежа на територията на Република                          България,  извън заявения от ООО "Газпром зкспорт" капацитет;

Допълнението към този договор ще включва преход към паричен разчет за услугата за транзит на природен газ от 1       януари       2007   г., изхождайки от транзитна тарифа, равна на 1,67 щатски долара за 1000 куб. м на 100 км. При това,   в случай   че  заявителя  реализира опцията си за транспортиране на природен газ, новата транзитна тарифа ще бъде                   съгласувана между   страните;

Транзитната тарифа ще се изменя ежегодно в съответствие с размера на годишната инфлация в страните от Европейския съюз. Размерът на инфлацията в ЕС за съответната година е публикувания от Европейската статистическа агенция (Eurostat) на интернет адрес: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/paoe? pageid=1996.45323734&_dad_portal&schema-PORTAL&screen=welcomeref&open^/&product=STRIND ECOBAC&depth=2.   Такова изменение ще се изчислява от 1 януари 2007 г. и прилага към транзитната тарифа от 1 януари 2008 г. Размерът на инфлацията, приложим от 1 януари 2008 г. е равен 100 % размера на инфлацията в страните от ЕС за 2007 г. и 50 % размера на инфлацията в страните от ЕС за 2006 г. За всяка следваща година транзитната тарифа ще се определя на база действащата към момента на определянето транзитна тарифа, с прилагането на 100 % размера на инфлацията в страните от ЕС за предходната година; Заплащането на транзита на природен газ през територията на Република България от 1 януари 2007 г ще се основава на 90 % заявен капацитет и 10 % фактически пренесени количества газ;

Страните потвърждават готовността си в бъдеще да проучват възможностите за съвместна реализация и на други проекти, касаещи транзитния пренос на природен газ през територията на Република България, в т.ч. "Южния коридор" за пренос на природен газ в страните от Централна Европа, а също така и строителство на нови подземни газохранилища.

Допълнението към Договор № 2 от 27.04.1998 г. за доставка на руски природен газ с "Овергаз Инк. " АД освен друго следва да съдържа и:

Руската страна гарантира, че тези количества (1,416 млрд. куб. м/годишно за периода 2007 – 2009 г. включително и 1,424 млрд. куб. м/годишно за периода 2010 – 2012 г. включително) ще бъдат доставяни на преференциални цени от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г.;

Тези количества (1,424 млрд. куб. м/годишно) ще се доставят приоритетно от "Овергаз Инк" АД за горецитирания период;

Цената на количествата поетапно ще се изменят от 83 щатски долара за 1000 куб. м до пазарно равнище, на шестмесечни интервали от 1 април 2007 г. до 31.12.2012 г.;

Цената за тези количества (в процент от пазарната цена) ще бъде:

На 01.04.2007 г. – 52,0 %

На 01.07.2007 г. – 59,0 %;

На 01.01.2008 г. – 60,0 %;

На 01.07.2008 г. – 70,0 %;

На 01.01.2009 г. – 72,5 %;

На 01.07.2009 г. – 82,5 %;

На 01.01.2010 г. – 85,0 %;

На 01.07.2010 г. – 90,0 %;

На 01.01.2011 г. – 95,0 %;

На 01.07.2011 г. – 96,0 %;

На 01.01.2012 г. – 97,0 %;

На 01.07.2012 г. – 99,0 %;

На 01.01.2013 г. – 100%;

Страните се договориха да разгледат и съгласуват общите обеми на доставките на природен газ от Руската Федерация в Република България за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2030 г.

 

Share.

About Author

Leave A Reply