Справка – Гамизов

0

СПРАВКA

Относно Проблеми, свързани с рехабилитацията и изграждането на СОИ на блокове 1-4 и модернизацията на блокове 5 и 6 в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, БУЛСТАТ 123531939, седалище с. Ковачево, област Стара Загора, община Раднево е основен производител на електроенергия за България. Централата има 13.84 % дял в националното електропроизводство. Собственост е на Министерството на икономиката и енергетиката. Дружеството е включено в утвърдения с Решение № 755 на Министерски съвет от 21.09.2004 г. Списък на стратегическите обекти от национално значение.

ТЕЦ "Марица изток 2" е най-голямата топлоцентрала на Балканите. Тя е кондензационна топлоелектрическа централа, изгаряща нискокалорични лигнитни въглища, които се добиват в Източномаришкия басейн. Проектирането й започва от 1960 г. и се осъществява от "Топлоелектропроект" – Москва и "Енергопроект" — София. Общата инсталирана мощност е 1 465 MW. Централата се състои от 8 енергоблока.

На 31 март 2003 г. между "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и японската фирма Mitsui&Co Ltd." е подписан договор за проект за "Рехабилитация на блокове 1-4, изграждане на СОИ на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 5 и 6 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД’.

На 18.02.2004 г. на заседание на Комисията по енергетика към 39-то Народно събрание приема решение, в което се одобрява проекта на гаранционното споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество като основа за водене на преговори. Предлага на Народното събрание на основание чл. 84. т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерски съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1 -4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД в размер на 29 537 196 000 японски йени. В решението си Комисията задължава японската страна да осъществи инвестиции в Република България на стойност не по-малко от 10% от размера на държавната гаранция в приемлив срок

На заседанието присъстват министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев, заместникът му Илко Иоцев, началникът на кабинета му Костадин Сирлещов, началник отдел в МЕЕР Галина Тошева, изпълнителния директор на ТЕЦ "Марина изток 2" Атанас Димитров, финансовия директор на централата Илиян Ненчев и началник отдел в Министерство на финансите Стефан Сотиров.

С решение № 513 на Министерски съвет от 2003 г. за проекта за "Рехабилитация на блокове 1 -4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, финансиран със заем от Японската банка за международно сътрудничество, се предвижда да бъде издадена държавна гаранция за заема.

Първоначално Комисията за зашита на конкуренцията се обявява против пълната държавна гаранция по кредита и препоръчва държавата да гарантира само 80% от сумата. В тази връзка генералният мениджър на отдела за Трансгранични енергийни проекти на корпорация "Мицуи" Кейджи Морино обявява, че фирмата му ще се оттегли от проекта, ако България не гарантира заема от Японската банка със 100%.

На 09 юли 2004 г. е сключено кредитно споразумение между Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) и ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД за осигуряване на част от финансирането на проекта, като 100 % от заема се гарантира от българската държава. Японската банка осигурява сумата от 25 106 616 600 йени (191 млн. евро) или 85 % от обшата стойност, а останалите 15 % (35 мнл. евро) се осигуряват от топлоелектрическата централа със заем от "Булбанк". Стойността на целия проект е в размер на 29 537 196 000 йени или 226 000 000 евро. След рехабилитацията и модернизацията мощността й ще се увеличи на 1 606 MW. Очаква се след ремонта централата да произвежда до 7,3 млрд. kw/h електроенергия.
В договора с "Мицуи" е записано условие изпължггели на модернизацията да са японски фирми. "Мицуи" определя като изпълнител за предвидената подмяна на турбините на блокове 1,3 и 4 и ка генераторите на блокозе 1 – 4 с нови – Toshiba Corporation като производител на основно оборудване в част "Турбини и генератори", а за частта "Сероочистваши инсталации" – Ishilинг"АД. RWE Power international – RE- Germany ЙЕАО Hncoiec – Germany, .Знет>гокозсулт" OOJ. ..Ик?.г гс-хгулт* АД noiizi подава! единствена оферта.
Официално проектът стартира на 4 октомври 2004 г., а фактически – в края на 2005 г. със спирането на мощности за рехабилитация – блок 1 е спрян на 4 октомври, а блок 2 – на 1 декември.
Предвид включването на държавата в проекта и решението за кредит от Японската банка за международно сътрудничество е променена цялостната концепция за "Рехабилитация на блокове 1 – 4, изграждане на СОИ на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 5 и 6 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД". Поради тази причина всички разчети по проекта са направени на база отпуснатия заем, а не на реалната необходимост.
До момента е катрт1ано значително закъснение при осъществяването на проекта. Една от основните причини са възникналите проблеми при сертифишгоането на проектите от българска страна и при доставките на оборудването, значителна част от което е некачествено или
несъвместимо.
Договорът за проекта е разделен на осем части.
Срокът за предаването ка блок 1 е 4 март 2007 г., 17 месеца след неговото спиране, но е пуснат в ексшоатагдая в края на септември 2007г., което е приблизително 7 месеца закъснение. На 18 юли 2007 г. поради натрупаното закъснение ТЕЦ "Марица Изток 2" тегли неустойка за забавяне вразШрШ5 Уо'(251^^7йеш) от стойността за Част 1 на Договора. По оперативни данни през август 2008 г. е възникнал проблем е газоохладителите на блок 1, доставени от "Тошиба", които прегряват до 44-46 градуса по Целзий. Според специалисти вероятните причини за това са:
– проектантска грешка, при която не са съобразени климатичните условия у нас:
– проектантска грешка, при която тръбите, през които се прокарва охлаждащия флуид, не са с необходимото сечение;
– дефект в конструкцията;
– ниско качество на материала;
– презастраховка от страна на "Тошиба" срещу възникване на аварийни ситуации.
Турбината се експлоатира при 160 MW вместо при 177 MW, както е по задание. Една от вероятните причини за това е прегряването на газоохладителите. В енергийните среди е разпространена информация, че доставените от "Тошиба" генератори не отговарят на необхоякмн-е технически параметри, а част от оборудването е китайско производство Налице са данни за финансови загуби за топлоелектрическата централа вследствие ка некачествено изпълнение на проектните договорености, което води до пропуснати ползи за държавното дружество.
В частта рехабилитация на блок 2 натрупаното закъснение е в размер на 4 месеца предимно поради неточности в необходимите документи и проблеми с легализацията на сертификационните документи. Реално блокът е в експлоатация и е включен към енергийната система на страната от юни 2007 г. Блок 2 е спрян на 4 декември 2005 г. с пусков срок – 4 март 2007 г. Блокът не е въведен в експлоатация в определената дата поради вибрации във втора турбина и невъзможност за установяване на техния източник. След намеса ка руски специалисти от ОАО "Силови машини" вибрациите са въведени в доггустимите норми. Като вероятна причина за влошаването на състоянието на турбината се определят честите изключвания ка машината от доставените от "Мицуи" некачествени димни вентилатори на блок 2. Придобита е информация, че към момента продължават вибрациите, в резултат на което са налице механични повреди и аварийни спирания.

В частта рехабилитация на турбина и генератор на блокове 3 и 4 закъснението е около 8 месеца. В предадения в началото на юли 2007 г. проект за блок 3 са открити множество неточности и чертежи със стари ревизии, поради което проектът е върнат за преработка. Японската фирма, избрана за изграждането на сероочистваши инсталации (COH}jsJHfaraHma ~Hanma Heavy Industries Co. Ltd (П-П), консорциум между "Мицуи" и "Тошиба", е копирала чертежите от блок 1 за блок 3. без да отчете разликите;

В момента съществуват противоречия относно издаване на приемателен протокол от ТЕЦ "Марица Изток 2" и предоставяне на документи от страна на "Тошиба" за получаване на разрешително за голзване ка генераторите на блокове 3 и 4. В резултат на тОза двата блока са готови, но не могат да бъдат включени в активите на компанията, при което топлоцентралата понася загуби поради пропуснати ползи.
Очаква се акумулиране на ново закъснение по сроковете за изграждането на СОИ и рехабилитация на блоковете в ТЕЦ "Марица Изток*" 2, което до момента е 2 години.

Това води до липса на работещи мощности и е предпоставка за намаляване на приходите и увеличаване на финансовите задължения на централата. Предвид изискванията на ЕС и намалените квоти за парникови газове, отпуснати за България, закъснението в изграждането на СОИ мож« да дозеде до затваряне на централата и санкции за страната.

В частта изграждане на СОИ за блок 1 и 2 от страна на централата закъснението се оценява на 10 месеца, а според вътрешните графици на "Мицуи" е около 19 месеца. Сероочиствашата инсталация е с пусков срок 4 юни 2007 г., но е променян многократно. След предприето компенсиране на закъснението чрез преминаване на многосменен режим на работа, като пусков срок е определена дата 09.09.2008 г., впоследствие променена на 25.09.2008 г. Получена е информация, че липсва проект за вертикалната планировка за димните вентилатори и варовиковото стопанство, което затруднява последващата строителна дейност на съоръженията. Не е доставен главния трансформатор за СОИ. Констатирано е и лошо качество на рециркулаиионните помпи за абсорбера. Според данните причина за забавянето е неизпълнение от страна на IHI ка поетите ангажименти. С цел спестяване на финансови средства IH1 не са договорили монтажа на модулите с производителя им – фирма "Ветрорезина", а с фирма "Енемона" АД – БУЛСТАТ 020955078, която не притежава "ноу-хау"- сертификат за извършването на тази дейност, поради което към момента е монтиран само първия модул, на абсорбера. Същевременно, поради продължителното съхранение на абсорбера на открито във вътрешността му се е образувала корозия, която трябва да се обработи с песъкоструйки, грундира и да се положи специална облицовка. Това допълнително ше "оскъпи "проекта.

С цел изпълнение на графика служители и работници от "централата активно се включат в дейността по изграждането на СОИ. Придобити са данни, че на площадките се работи без да са спазени условията за безопасност на труда. Издадена е заповед за спиране на работа от изпълнителния директор на централата в момента Георги Христозов, но поради забавяне на графика служителите на 1Ш са продължили дейността си. Според информацията с цел спазване на сроковете изпълнителния директор Георги Христозов е поел ангажимент да признае квалификациите на заварчиците от ГШ и да им издаде разрешение за работа на площадката без да е спазена процедурата за издаване на сертификат за извършване на тази дейност.

Получени са данни относно нарушения в провеждана обществена поръчка за доставка на генератори за блок 5 и 6. Документи за >гчастие в търга са закупени от "Атоменергоремонт" ЕАД – БУЛСТАТ 106530686, "Риск инженеринг" АД – БУЛСТАТ 040463255, Алстом пауър България ЕООД – БУЛСТАТ 130481715 и "Тошиба". Фирма "Мицуи" изпуска срока за закупуване на документите, който е до 30.07.2008 г. и отпада като кандидат.

Единствената подадена оферта за доставка на генератори за блокове 5 и 6 е от "Риск инженеринг". От "Алстом" са се отказали, тъй като генераторите трябва да са с водородно охлаждане, а само Русия и Украйна работят с такива. Според придобита оперативна информация "Тошиба" са подали празна папка като оферта с цел запазване на ЕХОДЯЩ номер и на по¬гасен етап в нея да бъде поставена документация с най-изгодни параметри. Впоследствие предвид осъзнаването за извършване на документно престъпление ръководството на "Тошиба" взима решение под този номер да бъде заведено писмо за удължаване срока за подаване на офертата.

Получена е информация, че след проведени преговори с НЕК през 2000 г. японската фнрма "Тошиба" е доставила генератор 177 MW за ТЕЦ "Марица Изток 2" ка цена 18 млн. шд. През 2003 г. по договора за рехабилитация ка блокове 1 – 4, са договорени четири генератори със същите технически параметри, модел и мощност на цена 28 млн. щ.д. за брой. Преговорите по сделката са водени от работна група, ръководена от Костадин Сирлещов, като началник на кабинета на министъра ка енергетиката, и енергийните ресурси.-Сирлешов е постигнал предварителна договореност с японската компания "Тошиба" за цената на генераторите и е осъществил натиск за приемането й от работната група и за реализиране на сделката. От анализа на придобитата информация може да се направи извода, че с действията си началникът на кабинета на министъра не е защитил интереса на държавата, при което е осъществена неизгодна за централата сделка при значително завишени цени вероятно с цел лично облагодетелстване.

Придобити са данни, че Костадин Иванов Сирлешов ЕГН76XXXXX в качеството си на началник на кабинета на министъра на енергетиката и енергийните ресурси активно съдейства за включването в проекта на Стефан Тодоров Гамизов ЕГН 71XXXXXX , с когото поддържа близки връзки. Целта е облагодетелстване от проекта чрез отклоняване на финансови средства, предназначени за рехабилитация и модернизация на ТЕЦ "Марица Изток 2". Двамата са лобирали в полза на японската компания "Мицуи", която регистрира у нас "Мицуи Енергийни проекти" ЕООД – БУЛСТАТ 131300936. Работната група по проекто-договора, занимаваща се с уточняване на техническите параметри на съоръженията е ръководена от Костадин Сирлещов. Впоследствие Гамизов чрез фирмата си "Ес Джи Инженеринг" ЕООД – БУЛСТАТ 121854268, става главен консултант и доверено юридическо лице на "Mitsui&Co Ltd." при изпълнението на проекта за "Рехабититация на блокове 1-4, изграждане на СОИ на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 5 и 6 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД. На по-късен етап Сирлещов е нает за адвокат на консорциум "Мицуи-Тошиба".

На 21.03.2005 г. между "Ес Джи Инженеринг" ЕООД и "Ес Джи Инженеринг Вашингтон" ЛЛС е учреден "Консорциум Ес Джи И" ЕООД -БУЛСТАТ 131393816. Като предмет на дейност за "Ес Джи Инженеринг" ЕООД е посочено "други дейности в областта на бизнесуслугите, неквалифицирани другаде". Консорциумът е създаден за участие в проекта "Рехабилитация на блокове 1-4 на ТЕЦ "Марица Изток 2", за което е сключен договор с "Миcуи Енергийни Проекти" ЕООД.

По оперативен път е придобито копие от меморандум за разбирателство, подписан между представителите на консорциум "Мицуи-Тошиба" в България и български фирми, за участие като подизпълнители в реализацията на проекта. Според документа "Мицуи-Тошиба" възлага основните договори за подизпълнение на проекта на българските фирми, като меморандумът за разбирателство е открит за присъединяване и от други лица и фирми.

Този меморандум нарушава сключения между "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и консорциум "Мицуи-Тошиба" договор за Рехабилитация на блокове 1 – 4 от 31.03.2003 г. Съгласно Общите условия на сключения договор Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя за одобрение всеки списък на подизпълнители или изменения в него в срок предотвратяващ възможността за нарушаване хода на работата.

В клауза 23.1. от Специалните условия е предвидено, че Изпълнителят не трябва да отдава чрез поддоговор на подизпълнител никаква част от работите без предварителното писмено съгласие на Възложителя. Такова съгласие, ако е дадено, не освобождава Изпълнителя от пълната и цялостната му отговорност. Възложителят и Изпълнителят трябва да постигнат взаимна договореност по отношение на свързаните с поддоговорите позиции, които изискват съгласието на Възложителя.

В клауза 23.3 е залегнало условието, че всякакви дейности, извършвани от Изпълнителя или подизпълнителя, които не са описани в Договора и не са одобрени от Възложителя, ще са предмет на отхвърляне и/или спиране. В такъв случай Изпълнителят и подизпълнителите не могат да предявят иск за забавяне или да поискат удължаване на датата за приключване на срока на Договора и/или финансов иск на Купувача.

Интерес представлява факта, че дейността на подизпълнителите според подписания меморандум ше се регулира от фирма "Ес Джи Инженеринг" ЕООД. представлявана от Стефан Тодоров Гамизов, която трябва да определи Координиращо дружество. По този начин още две фирми се включват косвено в изпълнението на Проекта.

В т.З на подписания меморандум се предвижда Координиращото дружество, определено от "Ес Джи Инженеринг" ЕООД, да получава възнаграждение, изчислено като процент върху брутния приход ка Подизпълнителите от съответния договор за подизпълнение. Като точния процент ще бъде определен в договор между Подизпълнителя и Координиращото дружество, т.е. на практика от "Ес Джи Инженеринг" ЕООД. Следователно по смисъла на договора под формата ка комисионна "Ес Джи Инженеринг" ЕООД косвено ше получава подкуп, за да одобри кой да бъде определен за подизпълнител на Мицуи.

В клауза 19. "Подкупи" от Специалните условия на Договора е предвидено "ако Изпълнителят или някой от подизпълнителите, посредниците или служителите му предложи да даде или се съгласи да предложи или даде на някое лице подкуп, подарък, парично възнаграждение или комисионна, (не се чете) или възнаграждение за извършване на, или въздържане от извършване на някакво действие във връзка с Договора или някакъв друг Договор с Възложителя или във връзка с предоставяне на или въздържане от предоставяне на услуга или неодобрение на някое лице във връзка с Договора или някакъв друг Договор с Възложителя, тогава Възложителят има право да прекрати Договора и ще се приложат разпоредбите на настоящата Клауза 27 на ОУД (Прекратяване от страна на Възложителя), ако е извършено такова прекратяване по смисъла на тази клауза."

Налице е нарушаване на договора от страна на консорциум "Мицуи-Тошиба" в България и неговите български консултанти, като "Ес Джи Инженеринг" ЕООД, чрез подписване на меморандум за разбирателство, който по оперативни данни не е представян и не е одобряван от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, съгласно клаузите на договора.

Чрез "Консорциум Ес Джи И" ДЗЗД Стефан Гамизов участва в проекта за рехабилитация и модернизация на блокове на ТЕЦ "Марица Изток 2", а чрез "Ес Джи Инженеринг" ЕООД той се явява консултант и координатор на основния изпълнител на проекта японската фирма "Мицуи".

По договора за рехабилитация "Мицуи Енергийни Проекти" ЕООД превеждат на "Консорциум Ес Джи И" ДЗЗД за 2006 г. финансови средства в размер на 873 082,50 лв. и за 2007 г. – 3 739 182,36 лв. или общо за двете голини – 4 612 264.86 лв.

От извършените проверки в дневниците за покупко-продажби на юридическите лица са установени търговски сделки на "Консорциум Ес Джи И" ЕООД, представляващи интерес, които за 2006 г. включват:

1. Покупки на стоки и услуги на обща стойност 795 128,4 лв., със следните контрагенти:

– "Метатрон МТ" ООД, БУЛСТАТ 121120865, седалище София, ул. Подп. Неделчо Бойчев" № 8А, с предмет на дейност производство на метални конструкции. Собственици са Михаил Генов Кръстев — ЕГН 68XXXXXX (управител) със 75% участие и Татяна Генова Панатие – ЕГН 65XXXXXX с 25% участие. През август е извършена една покупка на стойност 651 989,1 лв.

– "Ес Джи Инженеринг" ЕООД, БУЛСТАТ 121854268, седалище – София ж.к. "Младост 2", бл. 227, вх. 3, ет. 6, ап. 61, предмет на дейност – бизнесуслуги, 100 % собственост на Стефан Гамизов. През август е извършена една покупка на стойност 130 748,6 лв.

– "Атоменергоремонт Гълъбово" ЕООД, БУЛСТАТ: 123670893, седалище: гр. Гълъбово, предмет на дейност – строителство на електрически инсталации. Дружеството е 100% собственост на "Атоменергоремонт", Булстат: 1065306S6. През ноември е извършена една покупка на стойност 9 464,69 лв.

2. Продажби – на обща стойност 933 033,6 лв. на следните контрагенти:

– "Мицуи Енергийни проекти" ЕООД, Булстат: 131300936, седалище: гр. София, бул. "Драган Цанков" №36, предмет на дейност – покупка и продажба на недвижими имоти, собственост на японския консорциум "Мицуи и КО. Лимитид". През август е осъществена една продажба на стойност 873 082,5 лв.

– "Ес Джи Инженеринг" ЕООД, Булстат: 121854268. Осъществена е една продажба, през м. април, на стойност 59 951,08 лв.

Търговските сделки, осъществени през 2007 г. включват:

1. Покупки на стоки и услуги на обща стойност 1 726 155 лв. със следните контрагенти:

– "Ес Джи Инженеринг" ЕООД, Булстат: 121854268. Извършени са 4 покупки на обща стойност 1 059 395 лв., както следва: през август – 70 409.88 лв.; септември – 23 469,96 лв.; октомври – 59 320,32 лв. и декември – 651 936,8 лв.

– "Метатрон МГ" ООД. Булстат: 121120865. Извършени са 6 покупки на обща стойност 597 183.5 лв., както следва: (не се чете). и 84 872. лв.: Maй: – 51 261.16 лв.: юли – 42 333.3 лв: (не се чете)

– "Атоменергоремонт Гълъбово" ЕООД, Булстат: 123670893. Извършени са 8 покупки на обща стойност 40 177.11 лв., както следва: през януари – 15 669,42 лв.; май – 3 201 лв.; юни -9 551,57 лв. и 1 419,75 лв.; юли – 1885.26 лв.; октомври – 2 979,2 лв.; ноември – 420 лв., декември – 5 050,.91 лв.

– ЕТ "АВТ Консулт – Александър Трайков", Булстат: 831703198, седалище: гр. София, ул. "Хемус" №62. предмет на дейност – архитектурни и инженерни дейности и технически консултации. Дружеството е собственост на Александър Василев Трайков, ЕГН-57XXXXXX . Извършена е една покупка, през декември, на стойност 35 280 лв.

– "КЕШ" ООД. "Консорциум ЕС Джи И" нарежда да бъдат изплатени 71 400 лв. на "Кеш", след което Кеш пуска данъчно кредитно известие в същия месец за същата сума. Тази операция се повтаря няколкократно, като в резултат финансовите средства остават в консорциума

2. Продажби на обща стойност – 3 115 985 лв. Извършени са 5 сделки с "Мицуи Енергийни проекти" ЕООД, БУЛСТАТ 131300936, както следва: през април – 703 942,3 лв.; май – 447 883, (не се чете) – 532 115,6 лв.; декември – 961 682,8 лв. и 470 361,5 лв.

Анализът на горепосочените данни показва, че в частта продажби контрагенти на консорциум "ЕС Джи И" се явяват "Мицуи енергийни проекти" и "Ес Джи Инженеринг" ЕООД, която е свързано лице. Наличието на свързани лица е предпоставка за осъществяването на фиктивни сделки. В тази връзка може да се направи извода, че чрез – Консорциум "ЕС Джи И" се пренасочват финансови средства по договора към "Ес Джи Инженеринг" ЕООД.

В частта покупки консорциумът разпределя 30 % от сумата по договора с "Мицуи Енергийни Проекти" за 2006 и 2007 г. към "Ес Джи Инженеринг", друга 30 % – на "Метатрон МГ’ ООД 1,3 % – на "Атоменергоремонт Гълъбово" и 35 280 лв. на АВТ консулт. Анализът на данните показва, че при получени общо за двете години 4 612 264.86 лв. "Консорциум Ес Джи И" превежда сумарно около 3 млн. лв. на горепосочените фирми, а повече от 1 млн. лв. остават в консорциума. В данъчните декларации по чл. 51 от ЗКПО за 2006 г. за "Консорциум Ес Джи И" са декларирани приходи в размер на 50 045 лв. и общи разходи в размер иа 101 651 лв. поради което не е начислен данък (не се чете) 2007 г. е декларирана печалба в резмер (не се чете) лв.

Относно консултантския договор между "Ес Джи Инженеринг" ЕООД и "Мицуи" от анализа на дневниците за покупко-продажба на българското дружество за 2006 г. и 2007 г. е видно, че движението на парични потоци от "Мицуи" към "Ес Джи Инженеринг" за 2006 г. е в размер на 469 399,20 лв. Основните разходи на "Ес Джи Инженеринг" са свързани с покупки на гориво, заплащане на телекомуникационни услуги и др. Подизпълнител на "Ес Джи Инженеринг" се явява "Консорциум Ес Джи И", към която са преведени 59 951.08 лв., при което предвид свързаността между фирмите са налице фиктивни сделки.

Според придобитата информация 12.05.2006 г. "Ес Джи Инженеринг" ЕООД е осъществила една покупка от "Инглиш плюс" ЕООД -БУЛСТАТ 131083963 на стойност 410 724,3 лв. "Инглиш плюс" ЕООД е със седалище – София, ул. "Черковна" № 80, с предмет на дейност – консултации по управление и стопанска дейност и е 100% собственост на английския гражданин Дресер Даниел Лусиен. Управляващи в дружеството са Дресер Лусиен (не се чете) гражданка Виктория-Катлин Уилямс.

При направена справка в Агенция по вписванията е установено, че на същата дата (12.05.2006 г.) на партидата на "Ес Джи Инженеринг" е вписано закупуване на недвижим имот – част от сграда, офис на три нива в гр. София. ул. "Черковна" № 80. с разгърната площ 200,26 кв. м. – на стойност 410 715 лв. Реално финансови средства преведени за извършване на консултантска дейност са пренасочени за закупуване на недвижим имот. На същия ден вероятно с цел легализиране на неправомерно усвоените средства е учредена ипотека на стойност 287 510 лв.

По същата схема на 19.04.2007 г. "Ес Джи Инженеринг" закупува урегулиран поземлен имот 2250 кв. м в ж.к. Младост 4 -София на стойност 430 283 лв. На същата дата имотът е ипотекиран.

За 2007 г. на "Креативен център" ООД – БУЛСТАТ 121774231, с предмет на дейност реклама, са преведени – 136 699.01 лв. Прави впечатление, че сумата е приблизително 10 % от приходите на "Ес Джи Шженеринг" по двата договора. В тази връзка оперативен интерес представлява възложената поръчка от страна на "Ес Джи Инженеринг" на "Креативен център" за изготвяне на рекламен клип за новоучреденото "Гражданска лига на България", което показва, че усвоените финансови средства за консултантски услуги не се изразходват по предназначение.

През 2007 г. "Ес Джи Инженеринг" ЕООД е превела на адвокатската кантора на Костадин Сирлешов – "Си Ем Ес Камерък (не се чете)" финaнсови средства на обща стойност 58 285,97 лв.

В подписания меморандум за разбирателство между "Ес Джи Инженеринг" ЕООД (ЕДИ) и консорциум "Мицуи-Тошиба" се предвижда Координиращото дружество – ЕДИ, да получава възнаграждение, изчислено като процент върху брутния приход на подизпълнителите от съответния договор за подизпълнение. По този договор ЕДИ получава финансови средства в размер на 325 921,66 лв. за 2007 г.

Постъпили са данни, че Стефан Гамизов нарушава данъчното и осигурителното законодателство. Управляваното от него дружество осигурява служителите си върху минималната работна заплата. От НАП са придобити данни относно сключените трудови договори на служителите на ,,.Ес Джи Инженеринг". Установено е, че за 2008 г. лице, работещо в дружеството, се осигурява на 240 лв., за 2007 г. – на 220 лв. по-голяма част от осигурените лица са адресно регистрирани в провинцията и декларираните трудови възнаграждения не дават възможност за покриване на разходите по престоя им в София. Собственикът на дружеството Стефан Гамизов се осигурява върху 220 лв.

От анализа на придобитите данни е видно, че Стефан Гамизов не разполага с необходимите специфични знания и кадрови ресурс за осъществяване на консултантска дейност. Той няма висше образование, а от работещите в "Ес Джи Инженеринг" лица само Ирена Тошкова Мачева, ЕГН 76XXXXXX и Николай Сашев Сотиров, ЕГН 78XXXXXX имат познания в областта на енергетиката. От извършените справки за осигуряваните лица от фирма "Ес Джи Инженеринг" са установени криминално проявени лица от ромски произход. Назначаването им вероятно е с цел поддържане на определено количество персонал срещу минимално трудово възнаграждение. Лицата извършват трудови правоотношения при строително-монтажни дейности. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че на "Ес Джи Инженеринг" от "Мицуи" по консултантския договор са преведени 469 399 лв. По "координиращия договор" за 2006 г. и 2007 г. от "Мицуи Енергийни Проекти" към "Ес Джи Инженеринг" са преведени 641 661 лв. От "Мицуи Енергийни Проекти" към "Консорциум Ес Джи И", който е създаден от фирми на Стефан Гамизов, за 2006 г. и 2007 г. са преведени 4 612 264 лв., от тях консорциумът превежда към "Ес Джи Инженеринг" за същите години 1 402 022 лв. Анализът на получената информация показва, че извършваната от Стефан Гамизов дейност съдържа признаци за осъществявани фиктивни сделки, нарушаване на финансовото и данъчното законодателство и пране на пари от извършваната престъпна дейност.

Необходимо е да се отбележи, че при събиране и систематизиране на информацията е експлоатирано СРС "Камчия" per.номер 2430/29.07.2008 г. От тел. 088XXXXXX чийто ползвател и абонат е Харалан Александров Александров ЕГН 67XXXXXX, Стефан Гамизов е предупреден, че телефонните разговори на двамата се подслушват и са оперативно наблюдавани от ДАНС. В тази връзка съществува опасност Стефан Гамизов да предприеме мерки за укриване на престъпната си дейност.

Придобитата информация съдържа данни за извършени престъпления по членове от Глава седма "Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи" от НК.

Приложено Ви изпращаме събраните материали по случая за отношение по компетентност.

Приложение:

Share.

About Author

Leave A Reply