Доклад за разработката “Червеи” / “Worms” operation report

0

Какво още пише в доклада по разработката Червеи?

По време на разработката “Червеи” са извършвани многократни, продължителни и груби нарушения на закона от представители на изпълнителната и съдебната власт.

В становище на съдия Владимира Янева е посочено, че председателят на ДАНС или оправомощения зам.-председател няма право да НЕ разпореди прилагане на СРС (с изключение при опасност от разкриване на оперативните способи или заплаха за живота на служителя под прикритие и невъзможност за прилагане).

Това разбиране на съдията превръща ДАНС и ДАТО в сляп изпълнител на разрешения, налагащи извършване на престъпления.

Председателят на ДАНС има правомощия да следи дали се спазват сроковете и други изисквания на закона при използване и прилагане на СРС, което е гаранция предвидена от законодателя срещу неоснователно ограничаване на конституционните права на гражданите.  Със становището си Янева е направила опит да елиминира тези контролни правомощия.

Установени нарушения:

Въпреки ясната правна рамка прилагането на СРС е продължило 300 дни;

СРС-та са прилагани за декриминализирани деяния като леко наказуеми престъпления;

СРС са искани от некомпетентен орган: през 2014 е разрешено използване на СРС за престъпление по чл. 167, ал. 3 от НК по искане на ОДМВР вместо от Окръжна прокуратура;

СРС са искани за престъпления, които не са посочени в чл. 172, ал. 2 от НПК и чл. 3, ал. 1 от ЗСРС;

СРС са прилагани при наличие на фактически грешки – сгрешение имена, ЕГН, адрес, номера на автомобили и телефони;

“Worms” operation report

What else is written in the operation “Worms” report?

Multiple, continuous and flagrant violations of the law have been committed during operation “Worms” by representatives of the executive and the judiciary powers.

In her opinion, judge Vladimira Yaneva notes that the Director of the State Agency for National Security (DANS) or the authorized Deputy Chairman have no right to NOT order the use of Special Surveillance Devices (SSD) (except when there is risk of disclosure of operational processes or a threat to the life of an undercover officer and impossibility to apply them).

This understanding of the judge turns DANS and the State Agency Technical Operations (DATO) into a blind executor of permits requiring the committing of crimes.

The Director of the National Security Agency has the authority to follow up on adherence to deadlines and other requirements of the law in the use and application of SSD, which is a guarantee provided by the legislator against unduly restrictions of the constitutional rights of citizens. With her opinion, Yaneva attempted to eliminate these control powers.

Established violations:

Despite a clear legal framework, the use of SSD lasted 300 days;

SSD have been applied to decriminalized acts such as minor offenses;

SSD have been requested by an incompetent authority – in 2014, the use of SSD for an offense under Article 167, Paragraph 3 of the Penal Code has been authorized at the request of the Regional Directorate of the Ministry of Interior, instead of the Regional Prosecutor’s Office;

SSD have been requested for crimes that are not mentioned in Article 172, Paragraph 2 of the Penal Code and Article 3, paragraph 1 of the SSD Act;

SSD have been used in cases of factual errors – wrong name, social security number, address, vehicle title and phone numbers;

Share.

About Author

Leave A Reply